փակել փակել

Վունցոր վուր ղարիբ բըլբուլըն մէ տարով բաղին կարօտ է

Խոսք: Սայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան)
Երաժշտություն: Սայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան)
Վունցոր վուր ղարիբ բըլբուլըն մէ տարով բաղին կարօտ է,
Էնէնց գուլայ քու սիրողըն՝ ձեռիդ արաղին կարօտ է․
Դուն ուրիշի հիդ մի՛ խօսի, քու ճուրտըն աղին կարօտ է․
Հասիլ է ծուցիդ շամամըն՝ օսկէ թաբաղին կարօտ է։

Մէ զադ չըկայ՝ գուման ածիմ, ասիմ՝ է՛ն նըման է գունքըդ,
Անղալամ, անզարնիշ քաշած օսկու պէս է փայլում ունքըդ․
Բօյէմէդ չուրս մատն աւելի լըցվիլ է դօշդ ու թիկունքըդ․
Զարով, աբրէշումով հուսած մազիրըդ շաղին կարօտ է։

Դուն խօմ է՛ն գըլխէն գոված իս, յիս քիզ նուրմէկ գովիմ՝ ա՛րի․
Ծուցըդ վարաղնած հուջրա է, հուտ ունէ մուշկ ու ամբարի․
Իրէք հարուր վացունուվից՝ ամէն անդամըդ ղարարի,
Կուռըդ՝ շիմշատ, մատնիրըդ՝ մում՝ բըրօլէ ճաղին կարօտ է։

Յիս էլ ուրիշ եար չիմ սիրի, աշխարհումըս դո՛ւն իս իմըն․
Թէ մէ շաբաթ քիզ չիմ տեսնի, կու կըտրիմ քամանչի սիմըն․
Թէգուզ թագաւուրըն կանչէ, թէգուզ Լօղմայի հէքիմըն․
Վո՞ւր մէ դարդըս կու հասկանան․ դուգունըս դաղին կարօտ է։

Գիշիր-ցերեկ ման իմ գալի՝ էշխէդ եա՛նա-եանա, գօ՛զալ,
Ա՛նգաճ արա, մա՛տաղ իմ քիզ, մէ քիչ կա՛մաց գընա, գօ՛զալ,
Աշխարհըս ո՞ւմն է մընացի, վուր ինձ ու քիզ մընայ, գօ՛զալ,
Մակամ միռա՞ւ Սայաթ-Նովէն՝ անգաճըդ խաղին կարօտ է։
Աղբյուրներ: Սայաթ-Նովա կայք (http://www.sayat-nova.am)