փակել փակել

Ինչ կօնիմ հէքիմըն ինչ կօնիմ ջարէն

Խոսք: Սայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան)
Երաժշտություն: Սայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան)
Ի՞նչ կ’օնիմ հէքիմըն, ի՞նչ կ’օնիմ ջարէն՝
Քու տըվածըն ուրիշ դիղ է, ո՛ւրիշ դիղ,
Էրում է մըհլամըն, չէ լաւնում եարէն․
Քու տըվածըն ուրիշ դիղ է, ո՛ւրիշ դիղ․
ուրիշ դիղ, ամա՜ն, ուրի՛շ դիղ»”

Ասաց թէ․«Հիռա՛ցի գըլխէմէս, գընա՛․
Քու ասածըն ուրիշ տիղ է, ո՛ւրիշ տիղ․
Էդ քու արարմունքսըն քիզի չի՛ մընայ․
Քու ասածըն ուրիշ տիղ է, ո՛ւրիշ տիղ․
ուրիշ տիղ, ա՜ման, ո՛ւրիշ տիղ»։

Ասի թէ․«Էշխէմէդ չիմ հանգչում տանըս,
Ձեռնիրըս թուլացաւ՝ չէ շինում բանըս,
Էրվեցաւ ջիգարըս, մաշվեցաւ ջանըս,
Քու տըվածըն ուրիշ դիղ է, ո՛ւրիշ դիղ․
ուրիշ դիղ, ա՜ման, ո՛ւրիշ դիղ»։

Ասաց․«Իմ դիղեմեն քիզ չըկայ չարա,
Գընա՛, թէ խիլք ունիս՝ գըլխիդ ճա՛ր արա,
Թէ չէ՝ անիլ կու տամ քիզ փարա-փարա․
Քու ասածըն ուրիշ տիղ է, ո՛ւրիշ տիղ․
ուրիշ տիղ, ա՜ման, ո՛ւրիշ տիղ»։

ՙՅիս բըլբուլ իմ, վարդըս մընաց խարումըն․
Կըրակ դըրիր սըրտիս խուցի եարումըն․
Վունց գըրանքումըն կայ, վունց դավթարումըն․
Քու տըվածըն ուրիշ դիղ է, ո՛ւրիշ դիղ․
ուրիշ դիղ, ա՜ման, ո՛ւրիշ դիղ»։

Ասաց թէ․«Քի զարար շինեցիր շահըդ
Կըտրեցիր ադաբըդ, կըտրեցիր ահըդ․

Մի՛ վիթի արունըդ, մի՛ շանց տայ մահըդ․
Քու ասածըն ուրիշ տիղ է, ու՛րիշ տիղ․
ուրիշ տիղ, ա՜ման, ու՛րիշ տիղ»։

Ասի թէ․«Մազիրըդ սիրմա իս անում,
Հէնց գիդիս՝ չի՞մ գիդի, եա՛ր, չի՞մ իմանում,
Սէրըդ ինձ մահ դառաւ, էլ չի՛մ դիմանում․
Քու տըվածըն ուրիշ դիղ է, ու՛րիշ դիղ․
ուրիշ դիղ, ա՜ման, ու՛րիշ դիղ»։

ՙԹագաւուրի թագի լայիղ քարըն իմ,
Շիրինի պէս Փահրադի դիդարըն իմ,
Յիս է՛ն գըլխէն Սայաթ-Նովու եարըն իմ․
Քու ասածըն ուրիշ տիղ է, ուրիշ տիղ․
ուրիշ տիղ, ա՜ման, ու՛րիշ տիղ»։

ՙՀիդըս խօ՛սի, մի՛ կէնայ խըռովի պէս․
Տալղա տըվիր՝ գէմիս տարար ծովի պէս․
Կու միռնիմ, չիս տեսնի Սայաթ-Նովի պէս․
Քու տըվածըն ուրիշ դիղ է, ու՛րիշ դիղ․
ուրիշ դիղ, ա՜ման, ու՛րիշ դիղ»։
Աղբյուրներ: Սայաթ-Նովա կայք (http://www.sayat-nova.am)