փակել փակել

Քանի վուր ջան իմ եար քի ղուրբան իմ աբա ինչ անիմ

Խոսք: Սայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան)
Երաժշտություն: Սայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան)
Քանի վուր ջան իմ, եա՜ր, քի ղուրբան իմ․ աբա ի՞նչ անիմ․
Արտասունք անիմ, շատ հոգուց հանիմ, եա՜ր, ղադէդ տանիմ։
Ասիր՝ ջէյրան իմ․ թուղ քի սէ՛յր անիմ, եա՜ր, մըտիկ անիմ։
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա՜ր, իլթիմազով։

Մազիրըդ՝ դաստա, պըռօշըդ՝ փըստա․ հէյրանի վախտ է․
Ե՛կ նընգնինք չօլըն, վուր հասնինք գօլըն․ ջէյրանի վախտ է։
Բըլբուլըն՝ վարդին, վարդըն՝ բաղաթին․ սէյրանի վախտ է։
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա՜ր, իլթիմազով։

Շուռ գանք համդամով, յիրգնային նամով թուփըն թացվիլ է․
Խաղ կանչինք հանգով, լալէքըն՝ ռանգով, վարդըն բացվիլ է։
Սուսան-սընբուլով, ղարիբ բըլբուլով բաղըն լըցվիլ է։
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա՜ր, իլթիմազով։

Պատուական շինած, նըման նըմանած Լէյլու դիդարին․
Եա՜ր, ուշքըս գընաց, մազիրըդ մընաց վրայ մուհաջարին։
Բաղըն՝ զարդարած, բըլբուլըն՝ քընած վարդի սաջարին։
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա՜ր, իլթիմազով։

Հագիլ իս ատլաս, թուրլու զար ու խաս․ սալբու դալ րօվուն․
Ձեռիդ ունիս թաս, լըցնիս ու ինձ տաս․ ղուրբան իմ քօվուն։
Թաք դու բաղչէն գաս անիս մասնէմաս քու Սայաթ-Նովուն։
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա՜ր, իլթիմազով։
Աղբյուրներ: Սայաթ-Նովա կայք (http://www.sayat-nova.am)