Show details for ԱԱ
Show details for ԲԲ
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Show details for ԶԶ
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Show details for ԹԹ
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Show details for ՁՁ
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Show details for ՅՅ
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Show details for ՉՉ
Show details for ՊՊ
Show details for ՋՋ
Show details for ՍՍ
Show details for ՎՎ
Show details for ՏՏ
Show details for ՑՑ
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Hide details for ՓՓ
Փահրադըն միռած Շիրինն ասաց ղարեն էրված իմՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Փահրադըն միռած, Շիրինն ասաց՝ ղարեն էրված իմ․ Քաշվիլ է վարդը...
Փեսին գովքըԿոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) Մեր թագվորն էր խաչ, Խաչվառ խաչ ու մաչ, Պսակն էր կարմիր, Արև...
Փըչվի էսպես ժամանակն․․․Քիչիկ-Նովա Փչվի էսպես ժամանակն, հույս ու հավատ, սեր չըկա, Մաշվել է ճշմ...
ՓուշՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Վարդին սոխակից հեռացնողը, ո՛վ անիրավ փուշ, Կյանքներու գրավ ...
Փոփոխվել ա․․․Հարթուն-Օղլի Փոփոխվել ա նշաններդ, Այլակերպ հուրիշ աս էլել, Թարգել աս սիր...
Show details for ՔՔ
Show details for ՕՕ
Show details for ՖՖ