Show details for ԱԱ
Show details for ԲԲ
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Hide details for ԶԶ
Զանգեզուրի բարի ծնունդԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Նորից յար ջան, հիշեցի ես սև ունքերդ, Ո՞նց մոռանամ, քանի որ ...
Զարթիր սիրտ իմԱ․ Քաղցածյան Զարթի՚ր, սիրտ իմ վըշտահար, Նոր առավոտ քեզ ծագյաց. Պարտք մո...
Զեյթունցոց քայլերգըՀ․ Զաքրյան , Տիգրան Չուխաջյան Արևն ելավ, Զեյթունցինե՚ր, Դեհ, ձի հեծնենք, առնենք զենքեր, դ...
Զեփյուռ բարեվ տարՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան) Անուշ հովիկ, եկար գարնան, Ծաղկեցրիր այգի, բուրաստան, Գնա դե...
Զեփյուռ կդառնամՇահեն / Գուսան (Շահեն Եղիազարի Սարգսյան) Զեփյուռ կդառնամ, մեղմիկ, աննման, Սարերից կիջնեմ նստեմ քո դռ...
Զէյթունի երգը Ես հանեցի սուրս պատեանէս, արտասուքով օծեցի Տրտմած անուշ սիր...
Զինուորին երգը Ես եմ քաջ զինուոր Չունիմ մաքուր շոր, Հրացանը ձեռքիս Շրջեմ ա...
Զինչ ու զինչ Զի՛նչ ու զի՞նչ տամ լողորդչուս, Զոմա զոմա էր։ Զիմ լաչակ տամ...
Զոյգ զոյգ կըռունկ Զոյգ զոյգ կըռունկ էրկան վիզ, Պապօ, մամօ կարգէք զիս։ Համ գի...
Զով արեքԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Նազելին իմ քնած է, թողեք քնի, զով արե՛ք, Ա՜խ սերս թե արթնան...
Զով գիշեր էՇերամ / Գուսան (Գրիգոր Կարապետի Թալյան) Զով գիշեր է, դուրս եկ, լուսնյակը նորել է, Նուշ աղջիկ, քո սի...
Զուր կերթասՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան) Արի՛ յար ջան, արի՛, սեր ջան, լալ ու մարջան գոհար ես, Գոհար ...
Զոքանչ խանումՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան) >> Փեսա << Ոչ բարով գայի ձեր գեղը, Չուտեի քո ձվաձեղը, Խելք...
ԶրպարտիչըՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Անդադար վատ-վատ լուրեր հնարում է զրպարտիչը, Մշտական շատցնել...
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Show details for ԹԹ
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Show details for ՁՁ
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Show details for ՅՅ
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Show details for ՉՉ
Show details for ՊՊ
Show details for ՋՋ
Show details for ՍՍ
Show details for ՎՎ
Show details for ՏՏ
Show details for ՑՑ
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Show details for ՓՓ
Show details for ՔՔ
Show details for ՕՕ
Show details for ՖՖ