փակել փակել

Բաղդատություն

Խոսք: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Երաժշտություն: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Անգործ, պարապ ման եկողը
Անմիտ խելագար չէ՝ ինչ է,
Միշտ մոլության հետևողը,
Բնությամբ տկար չէ՝ ինչ է:

Օրենքներեն պատառվածը,
Իրան խոսքով համառվածը,
Անօթևան թափառվածը,
Բուին հավասար չէ՝ ինչ է։

Գլխին առնողը մութ քողը,
Չտեսնող բարեբեր ցողը,
Անկիրթ, անուսում մեծցողը
Անտաշ, կոպիտ քար չէ՝ ինչ է։

Իրան արդար մարդ դասողը,
Աստիճանի սպասողը,
Իսկ ճշմարտին սուտ ասողը
Միշտ հոգվո խավար չէ՝ ինչ է:

Բնական բարքից ելնողը,
Սրբազան վարքից ելնողը,
Մարդկության շարքից ելնողը
Անասուն, հիմար չէ՝ ինչ է:

Չպահող յուր բերնի սանձը,
Ծուռ մտքով նայող կանանցը,
Միշտ պղծություն սիրող անձը
Գազանից վատթար չէ՝ ինչ է:

Կենդանության կաթն ու հոգին
Թողած՝ սիրե աննյութ շոգին,
Պատվիրանազանցի հոգին
Բելիարին ավար չէ` ինչ է:

Անունը թանկ չունեցողին,
Բարության ջանք չունեցողին,
Երջանիկ կյանք չունեցողին
Աշխարհը օտար չէ՝ ինչ է:

Գործը շատ ցրիվ է թույլին,
Հաստագլուխ մտքով գոյլին,
Տեղիցը չշարժվող ծույլին
Դյուրինը դժվար չէ՝ ինչ է:

Ում տա յուր ընծա նվերը,
Ումով ավելանա սերը,
Անզավակ դրամատերը
Իսկ անմխիթար չէ՝ ինչ է:

Չի սիրվիր թառամած վարդը,
Քամուն ճարակ կլինի հարդը,
Փտած ծառի նման մարդը
Կրակի պաշար չէ՝ ինչ է։

Սառել է սրտի եռանդը,
Չունի ողջության ավանդը,
Անբժշկելի հիվանդը
Մեռնելուն հոժար չէ՝ ինչ է:

Հուսահատն է արմատախիլ,
Նորա բույսը չունի նոր ծիլ,
Անհուսալի բանը գտնիլ
Բերելը անկար չէ՝ ինչ է։

Բարկացող հուսահատներուն,
Վերքերը անփարատներուն,
Երկմիտ թերահավատներուն
Խելքերն անկատար չէ՝ ինչ է։

Չունեցող վարժապետ ազգը,
Սեր չունի իրա հետ ազգը,
Անօգնական անպետ ազգը
Անհովիվ ոչխար չէ՝ ինչ է։

Ջիվանի, հանճար չգիտցող,
Ապրելու հնար չգիտցող,
Պանդուխտ, ճանապարհ չգիտցող
Զինվորը շվար չէ՝ ինչ է։

1870
Աղբյուրներ: http://www.armenianhouse.org/jivani/qnar/; Ջիվանու քնարը (Հայպետհրատ 1959)