Show details for ԱԱ
Show details for ԲԲ
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Show details for ԶԶ
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Show details for ԹԹ
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Show details for ՁՁ
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Show details for ՅՅ
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Show details for ՉՉ
Show details for ՊՊ
Hide details for ՋՋ
Ջահել օրերՀայկական ժողովրդական Անցնում են կյանքիս, ջահել օրերը, Ջահել օրերը, սիրահարության...
Ջաղացս պատիկ-պատիկՀրաչյա Հովհաննիսյան , Հայկական ժողովրդական Ջաղացս պատիկ-պատիկ, Աչքերը նռան հատիկ. Ամեն քեզի տեսնելիս Հ...
Ջան գյուլումՀայկական ժողովրդական Ծառիս տակը մանիշակ, Ջա՛ն, գյուլո՚ւմ, ջա՛ն, ջա՛ն, Իմ յարը քա...
Ջան յարո ջանԿոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) Վարդ եմ քաղել շաղերով, Ջա՛ն, յարո ջան, Վեր եմ դրել մաղերով...
Ջավախեցի սիրուն աղջիկՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան) Ո՛վ, Ջավախքի սիրուն աղջիկ, Սեգ Աբուլի լանջի ծաղիկ, Ես էն ծա...
ՋավախքԹիֆիլի (Եղո Մանուկյան) Ջավախքը բարձր տեղ է, Ջուր ունի կյանքի դեղ է, Կաթն անարատ, յ...
Ջեյրանի պեսԱլեքսանդր Գասպարյան , Եպիսկոպոսյան Նորից գարուն եկավ, գարուն աննման, Նորից ես քեզ տեսա, ով իմ ...
ՋիվանունԹիֆիլի (Եղո Մանուկյան) Երգիչների երգիչ, ազնիվ Ջիվանի, Ջավախքի պարծանքն ես, Ջավախքի...
Show details for ՍՍ
Show details for ՎՎ
Show details for ՏՏ
Show details for ՑՑ
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Show details for ՓՓ
Show details for ՔՔ
Show details for ՕՕ
Show details for ՖՖ