Show details for ԱԱ
Show details for ԲԲ
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Show details for ԶԶ
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Show details for ԹԹ
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Show details for ՁՁ
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Show details for ՅՅ
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Show details for ՉՉ
Show details for ՊՊ
Show details for ՋՋ
Show details for ՍՍ
Show details for ՎՎ
Show details for ՏՏ
Show details for ՑՑ
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Show details for ՓՓ
Show details for ՔՔ
Hide details for ՕՕ
Օ Քամի-Քամի Լուսնի աղոտ արտացոլումն աչքերիդ մեջ, աչքերիդ մեջ, Դեմքիդ ժպ...
Օգնեցեք ինձՆիրանի Օգնեցե՛ք ինձ, սիրելիք, սիրո սիրաբանս գնաց, Ուշ գտի, շուտ կո...
Օն մեր նախնիՊ․ Չափրաստյան , Տիգրան Չուխաջյան Օն մեր նախնի դարուց կարդամք հրավեր, (հրավեր) Նախնի դափնյաց ...
ՕջախումԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Սրտանց արի, քո սերն եմ էս հյուրընկալ օջախում, Ազնիվ սրտի հո...
Օտար ամայիԱվետիք Իսահակյան , Ահարոն Մսրլյան Օտար, ամայի ճամփեքի վրա Իմ քարավանս մեղմ կղողանջե․ Կանգնի՛ր...
Օտարականի երգՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Օտարության մեջը զուր անցավ ջանքս. Կարոտդ քաշելով մաշեցի կյա...
Օրհնություն գեղացի երեցիՆաղաշ Հովնաթան Օրհնեսցե չորքանկյունն, Խեցեղենն, պղնձեղենն, Մկնառն, Եղամանն...
ՕրորՍարմեն (Արմենակ Սարգսյան) , Ալ․ Հարությունյան Ննջիր անհոգ, իմ լույս մանկիկ, Օրոր եմ ասում, Դու նոր բացվա...
ՕրորոցայինԳ․ Մասյան , Գ․ Գեղարիկ Թող քեզ ծածկեմ, անգին լալաս, Օրորեմ՝ քնիր. Օրը մթնեց, լուս...
ՕրորոցայինՌաֆայել Պատկանյան , Բ․ Կանաչյան Քո՛ւն եղի՛ր, պալաս, աչքըղ խուփ արա՛, Քուն թող գա նախշուն աչ...
Օրորոցի երգ (Արի՛, իմ սոխա՛կ...)Ռաֆայել Պատկանյան , Հայկական ժողովրդական Արի՛, իմ սոխա՛կ, թո՛ղ պարտեզ, մերին, Տաղերով քո՛ւն բեր տղիս...
Օրօր Ննջեա՛, որդեակ անուշ քնով, Օրօր կ'ասեմ ու նանի, Քնոյ հրեշտա...
Օրօր Աթինօ Սարը սարի նման չէ, Հօ՜յ, օրօ՜ր, Ադինօ, Լաւն ասէք, լաւն ասէք...
Show details for ՖՖ