Show details for ԱԱ
Show details for ԲԲ
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Show details for ԶԶ
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Show details for ԹԹ
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Hide details for ՁՁ
Ձախորդ օրերըՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգան ու կերթան, Վհատվելու չէ, վեր...
Ձայն մը հնչեցՀայկական ժողովրդական Ձայն մը հնչեց Էրզրումի հայոց լեռներէն Թունդ թունդ ելան հայո...
Ձէնըդ քաղցըր ունիս լամզով կու խօսիսՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Ձէնըդ քաղցըր ունիս՝ լա՛մզով կու խօսիս, Նա՛ պահէ քիզ, ումնոր...
Ձիգ տու քաշիԿոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) Ձիգ տու, քաշի՛, ա՜յ եզը, Արա հո՜, հո՜, ա՛րա հո՜, Լուծդ մաշ...
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Show details for ՅՅ
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Show details for ՉՉ
Show details for ՊՊ
Show details for ՋՋ
Show details for ՍՍ
Show details for ՎՎ
Show details for ՏՏ
Show details for ՑՑ
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Show details for ՓՓ
Show details for ՔՔ
Show details for ՕՕ
Show details for ՖՖ