Show details for ԱԱ
Show details for ԲԲ
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Show details for ԶԶ
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Hide details for ԹԹ
Թագաւուր իս դիվանս արա եար քու արիվըն կու սիրիս *Սայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Թագաւուր իս, դի՛վանս արա, եա՛ր, քու արիվըն կու սիրիս, Նըհախ...
Թագվորի մերԿոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) Թագվորի՛ մեր, դո՛ւս սաի, Տե՛ս, քե ինչեր ենք բերե. Թագվորի՛...
Թաղումն քաջորդվույնՄկրտիչ Պեշիկթաշլյան , Մակար Երկմալյան Ոչ փող զարկինք, ո՛չ արձականք լեռնասույզ, (ո'հ, լեռնասույզ)....
ԹամադաԹիֆիլի (Եղո Մանուկյան) Անուշ կերուխումը, ուրախ հանդեսը Ծաղկեցնող, զարդարող զարդն ե...
Թամամ աշխարհ պըտուտ էկայ չըթուղի Հաբաշ նազա՛նիՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Թամամ աշխարհ պըտուտ էկայ, չըթուղի Հաբաշ, նազա՛նի, Չըտեսայ ք...
Թառը դոշիսՇերամ / Գուսան (Գրիգոր Կարապետի Թալյան) Թառը դոշիս զօր ու գիշեր Սալթ քեզ համար խաղ եմ կանչում, Բաղը...
ԹափառականԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Աղեղնաձև էդ ունքերդ, ա՜խ ինձ դարձրին թափառական, Մոտ չթողնող...
ԹբիլիսիՀովհաննես Ղուկասյան , Ա․ Այվազյան Ով տեսել է քեզ, Թբիլիսի Շեն պատկերը քո, Նա կարծել է ծով ես ...
Թե աստված կը սիրես․․․Արտեմ Թե աստված կը սիրես, յա՛ր, արի՛ մեկ հալըս տես, Էշխովդ էրված ...
ԹելլոՀայկական ժողովրդական , Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) Գնա, գնա, գալիս եմ, Թելլո, Ես քո թարգը տալիս չեմ, Թելլո, ...
Թեկուզ բյուր հազար...Նիրանի Թեկուզ բյուր ու հազար սիրուն մոտ ըլի, Իմ սիրածը ուրիշ յար ա...
Թէգուզ քու քաշըն մարքրիտ տանՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Թէգուզ քու քաշըն մարքրիտ տան բրօ՜յի, բրօ՜յի, Թէգուզ քու քաշ...
Թիֆիլին իր աշակերտ ՀավասունԹիֆիլի (Եղո Մանուկյան) Դասերդ ավարտել՝ վարպետ ես դառել, Քո վարպետին նվեր նոր սազ ե...
Թշվառ պանդուխտՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Թշվառ պանդուխտ, հայրենիքիդ արա այց, Օտարներու մոտը վերքիդ չ...
Թող ես կարոտով մնամ (Մորերգը)Թիֆիլի (Եղո Մանուկյան) Իմ աննման սիրուն, քեզ հալալ կաթս, Կեսրանց տանից միշտ լավ ան...
Թող իմանանԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Թող իմանան, որ Սյունիքում լեռնահոլով պար ունեմ ես, Սեր ունե...
Թող մնաՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Թող մնա մեկ ժամանակ, առյուծը թմրած թող մնա, Խաժամուժ կենդան...
Թուխ մազերուդՇահեն / Գուսան (Շահեն Եղիազարի Սարգսյան) Թուխ մազերուդ դարման է դրել մեր կոլխոզի կալը, Շողշողում է վ...
Թռվռալեն գալիս եքՀայկական ժողովրդական Թռվռալեն գալիս եք, Աղբյուրից ջուր տանելու, Աղաչանքս լսեցեք....
Թրքահայ գաղթականի տրտունջըՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Երեք տարի պարապ-սարապ ման եկանք, Ընկանք քաղքե-քաղաք, մի գոր...
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Show details for ՁՁ
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Show details for ՅՅ
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Show details for ՉՉ
Show details for ՊՊ
Show details for ՋՋ
Show details for ՍՍ
Show details for ՎՎ
Show details for ՏՏ
Show details for ՑՑ
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Show details for ՓՓ
Show details for ՔՔ
Show details for ՕՕ
Show details for ՖՖ