Show details for ԱԱ
Show details for ԲԲ
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Show details for ԶԶ
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Show details for ԹԹ
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Show details for ՁՁ
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Hide details for ՅՅ
ՅայգերգՆահապետ-Քուչակ , Բ․ Կանաչյան Սիրտս դարձել է մի մանուկ լալկան, Զուր եմ խաբխըբում նրան շաք...
Յայլավոր յարսՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան) Սարի ճամփով ալ ու ալվան, Յայլավորը շարվե - շարան, Շտապում ե...
Յայլի ճամփան դուրան ու դուրան էՄուրադ Մշեցի (Մուրադ) Յայլի ճամփան դուրան ու դուրան է, Սարվոր աղջիկ իմ հոգին կհան...
Յար անուշիկԹիֆիլի (Եղո Մանուկյան) Յար անուշիկ, յար սիրունիկ, Յար գովական, յար, Սիրո ծաղիկ, վա...
Յար առանց քեզ ինչիս է պետքԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Հազար տարվա կյանք թե ինձ տան, Յա՛ր, առանց քեզ ինչի՞ս է պետք...
Յար էս գիշերԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Յա՛ր, էս գիշեր ձեր տան մոտով ես անցա, Շողքդ տեսա, մեր տան ճ...
Յար մազերդ վարդաջրով ․․․Թուրաբ Դադա Յա՛ր, մազերդ վարդաջրով Շաղե նազերով, նազերով. Փըռիր դալ գյա...
Յար նազանիՀամաստեղ , Ալան Հովհաննես էծը առի, պազար տարի, էն պազարեն սազ մը առի. Սագ մը առի, սազ...
Յար ուր ես դուՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան) Ձմեռն անցավ, իմ նազելի, Յար, չիմացա, թե ուր ես դու, Ծաղիկնե...
Յար քեզնից վերք առաԹիֆիլի (Եղո Մանուկյան) Յա՛ր, քեզնից վերք առա, սերդ ինձ մաշեց, Սրած կացին դարձավ, ի...
Յար քեկե նազովՍ․ Դավթյան Յար ջան, ունես քնքուշ նազեր, Քելե, քելե, յար, քելե նազով․ Ո...
Յար քո բարակ բոյին մեռնեմՀայկական ժողովրդական >> դանդաղ, համաչափ << Կյանքիդ, արևիդ մատաղ, Կանաչ տերևիդ մ...
Յար քու բարակ բոյին մեռնիմՀայկական ժողովրդական Կյանքիդ, արևիդ մատաղ, Կանաչ տերևիդ մատաղ, Յա՛ր, քու բարակ ...
Յար, յար, դալար յար Արևաշող գարնան մի օր քեզ տեսա, Ու սրտիս մեջ ասեցի, որ հենց ...
Յարը մարդու յարա կուտաՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան) Յարը մարդու յարա կուտա, շատ ուշ հասկացա, Ժայռից պոկած սիրտը...
Յարը քոԷգյազ Էլ ի՞նչ կուզես աշխարհիցը սիրելիս, Չքնաղագեղ խաս քնքույշ է յ...
Յարիս ճամփինԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Աչք եմ գցել, յար, քո ճամփին, Հավքերի հետ թռիր, եկ, Կարոտել ...
Յարս մոտես անցավԹիֆիլի (Եղո Մանուկյան) Յարս մոտես անցավ, խռով էր, լուռ էր, Դեմքը թախծոտ, խիստ մտած...
Յիս կանչում իմ լալանինՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Յիս կանչում իմ լալանին Բադէշխանէն լալանին․ Վա՜յ թէ հասրաթէդ...
Յիս մէ ղարիբ բըլբուլի պէս դուն մէ գուլշան բաղ իս աջաբ *Սայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Յիս մէ ղարիբ բըլբուլի պէս, Դուն մէ գուլշան բաղ ի՞ս աջաբ, Յի...
Յիս մէ ղարիբ բըլբուլի պէս դուն օսկէ ղափազի նըմանՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Յիս մէ ղարիբ բըլբուլի պէս, դուն օսկէ ղափազի նըման․ Էրեսըս դ...
Յիս քու ղիմէթըն չիմ գիդիՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Յիս քու ղիմէթըն չիմ գիդի՝ Ջավահիր քարի նըման իս․ Տեսնողին Մ...
ՅոյսՌաֆայել Պատկանյան Թող փչէ քամին պաղ պաղ երեսիս, Վերէն ամպերէն սաստիկ ձիւն թո՛...
Յոյս Ահա՛ կ'երթամ, սիրելի մայր, Ազգիս համար մեռնելու․ Քաջ ընկերօ...
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Show details for ՉՉ
Show details for ՊՊ
Show details for ՋՋ
Show details for ՍՍ
Show details for ՎՎ
Show details for ՏՏ
Show details for ՑՑ
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Show details for ՓՓ
Show details for ՔՔ
Show details for ՕՕ
Show details for ՖՖ